Algemene Regels en Voorwaarden

Bij het bestellen van jouw ticket ga je automatisch akkoord met de algemene regels en voorwaarden. Als je niet akkoord gaat, zal je niet in staat zijn een ticket te bestellen.

De organisatie behoudt zich het recht iedereen die na de genoemde check-in uren komt te weigeren, zelfs wanneer je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs.

ARTIKEL 1
Iedereen die Sunrise Festival en/of Sunfields Camping betreedt, verklaart akkoord te gaan met de algemene regels en voorwaarden. Toegang tot Sunrise Festival en/of Sunfields Camping zal worden geweigerd/ontzegd bij het niet naleven van het reglement.

ARTIKEL 2
Elke persoon die zich naar de ingang begeeft van Sunrise Festival en/of Sunfields Camping moet in het bezit zijn van een geldig Sunrise Festival ticket. 1 Sunrise Festival ticket is enkel geldig voor de toegang van 1 persoon op de dag of dagen waarvoor je een ticket hebt aangekocht.

16 jaar is de minimum leeftijd voor Sunrise Festival en Sunfields Camping. Ben je jonger dan 16 jaar, zal je geen toegang krijgen tot het festival, ook niet onder begeleiding van een ouder, voogd en/of andere meerderjarige. Wie geboren is in 2001 krijgt wel toegang, ook indien je pas 16 wordt na het festival. Iedereen die 16 jaar wordt in 2017 krijgt toegang tot Sunrise Festival en Sunfields Camping.

Indien je het terrein verlaat, dien je een nieuw toegangsticket te kopen om het terrein te betreden. Re-entry gedurende de dag is niet mogelijk wegens veiligheidsredenen. Indien je het terrein verlaat, kan je niet meer opnieuw binnen.

Namaak van het Sunrise Festival en/of Sunfields Camping ticket wordt gerechtelijk vervolgd.

Alle tickethouders, inclusief de personen met speciale toelating door de organisator, betreden het festivalterrein en/of camping op eigen risico en stellen de organisator vrij van elke aansprakelijkheid; diefstal en ongevallen inbegrepen.

ARTIKEL 3
Sunrise Festival tickets worden noch terugbetaald, noch omgewisseld. In geval van verlies of diefstal van het Sunrise Festival bracelet zal dit noch vervangen noch terugbetaald worden.

ARTIKEL 4
De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren bij het betreden van het festival. Indien je geen geldige legitimatie kunt overhandigen wordt je de toegang tot Sunrise Festival en/ of Sunfields Camping ontzegd zonder recht op restitutie van het entreegeld. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een geldige identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs. Kopieën hiervan zullen niet worden geaccepteerd. De bewakingswet is hier van toepassing.

ARTIKEL 5
Toegang tot Sunrise Festival en/of Sunfields Camping is verboden of kan je geweigerd worden (zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs) indien je:

 • onder invloed van drank en/of drugs bent
 • de toegang op andere evenementen/bijeenkomsten reeds eerder geweigerd werd door de organisatie of andere autoriteiten
 • manifest gedrag vertoont met de bedoeling de openbare vrede te verstoren of te provoceren door het aanzetten tot geweld, haat, woede, etc.
 • de mogelijke aftasting door security weigert
 • weigert de algemene voorwaarden na te leven.

ARTIKEL 6
Het betreden van Sunrise Festival en/of Sunfields Camping gaat mogelijk gepaard met een aftasting door de security.


De security heeft het recht om de tickethouder van hetzelfde geslacht te vragen voor een mogelijke aftasting en doorzoeking van de kleren en bagage met de bedoeling om verboden voorwerpen te onderscheppen. Bij het vinden van zulke voorwerpen heeft de security het recht deze in beslag te nemen.

ARTIKEL 7
Toegangscontrole is gebaseerd op de hiervoor voorziene wet met als doel het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnen brengen de goede verloop van het evenement kan verstoren of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.

Wat is toegestaan?
 • Geleidehonden voor mensen met een visuele handicap.
 • Eenvoudige wegwerp- of pocketfototoestellen.
 • Uitschuifbare paraplu's zonder pin (géén parasols).
 • Plastiek en dekens om op te zitten/liggen.
 • Zonnecrème.
 • Cosmetische producten – max. 50ml.
 • Deodorant (enkel roll-sticks geen spuitbussen).
 • Verfrissingswater in verstuiver.
 • Kleine rug- of andere zakken.
 • Eten en drinken meenemen naar de Sunfields Camping. De maximaal toegestane hoeveelheid is 6 blikken alcoholische drank (max. 50 cl per blik) en 6 blikken of plastic flessen fris- of energie drank (max. 50 cl per blik/plastic fles) per persoon. Likeuren en overige sterke dranken zijn niet toegestaan.
Wat is niet toegestaan?
 • Eigen eten en drinken, flessen, glas, blikjes, drugs of andere stimulerende middelen. Mensen die medicatie moeten nemen, zijn verplicht om een medisch attest voor te leggen.
 • Deodorant of parfum in grote flessen of spuitbussen (cosmetische producten in kleine flesjes zijn wel toegestaan – max. 50ml)
 • Elk ander apparaat (paraplu, zonnescherm, statief voor camera (film), laserpennen, selfie sticks, …) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk beschouwd kan worden voor andere festivalbezoekers.
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gas vorm.
 • Ontvlambare producten of materialen en spuitbussen.
 • Pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …
 • Elk wapen of gevaarlijk, scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …).
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerend en/ of provocerende teksten en/of uitingen die gebruikt kunnen worden als middel om de openbare vrede te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of het toebrengen van schade aan personen en goederen.
 • Vuurtjes maken is verboden.
 • Dieren zijn niet toegelaten op Sunrise Festival en/of Sunfields Camping (m.u.v. blindengeleidehonden).
 • Drones.

ARTIKEL 8
Op Sunrise Festival en/of Sunfields Camping is het voor iedere bezoeker verboden om:

 • zones te betreden waar je geen toegang tot heeft naargelang welk ticket je hebt gekocht, zoals bijvoorbeeld de persruimte, backstage, …
 • op tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te klimmen.
 • toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren.
 • zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van andere in gevaar te brengen.
 • eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator.
 • te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gas vorm.
 • te roken in zones waar dit verboden is.
 • in het openbaar te urineren.
 • het terrein te betreden met een wagen zonder officiële sticker (verleend door de organisatie). Indien je dit waagt, zal jouw wagen weggesleept worden op eigen kosten.

ARTIKEL 9
Het is verboden om teksten, symbolen, voorwerpen, kleding en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken te dragen die een expliciete politieke, sociale beweging of groepering vertegenwoordigen. Alles wat wijst op vorm van discriminatie, uitlokking of racisme is ten strengste verboden.

ARTIKEL 10
Festivalgangers moeten te allen tijde luisteren naar de instructies van de organisatie of aangewezen/gemachtigde persoon op het festival en camping terrein. Het niet naleven hiervan zal leiden tot verwijdering van Sunrise Festival en/of Sunfields Camping. Indien nodig kan de organisator de politie bellen.

Elke houder van een toegangsbewijs gaat ermee akkoord zich te houden aan de instructies die worden opgelegd door de organisator in het kader van de openbare vrede en de veiligheid tijdens het evenement.

Bezoekers die voor een bepaalde reden worden verwijderd van het terrein zullen in geen enkele omstandigheden het terrein nog mogen betreden, zelfs niet indien ze in het bezit zijn van een nieuw toegangsticket.

In het geval de organisator iemand de toegang tot Sunrise Festival en/of Sunfields Camping ontzegt, heeft de voormalige het recht die persoon van zijn toegangsbewijs te ontzeggen en om de toegang tot het terrein te weigeren. Als de organisator die persoon van de site verwijderd heeft, is deze niet verplicht tot terugbetaling van het toegangsticket.

ARTIKEL 11
Voor veiligheidsredenen, behoudt de organisator het recht om:

 • het festival te stoppen of te onderbreken.
 • de bezoekers voorlopig op het terrein te houden tot het einde van het festival.
 • geheel of gedeeltelijk de site te verlaten.
 • toegang tot het terrein te weigeren, zelfs wanneer men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs.

De organisator kan gedwongen worden om het programma van het festival te wijzigen. In dit geval blijft het toegangsticket geldig, welk niet terugbetaald of ingewisseld kan worden.

ARTIKEL 12
Overeenkomstig met de wet van 8 December 1992 tot 'De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 December 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens' is de festival bezoeker geïnformeerd dat de organisator gegevens verzameld voor veiligheidsredenen. Deze wet regelt de verwerking en het recht om persoonlijke gegevens te raadplegen. De organisator kan de persoonlijke gegevens, die zijn verkregen door de aankoop van het toegangsbewijs, voor promotionele doeleinden gebruiken. Alle persoonlijke gegevens van deze records zijn volgens de voorschriften van de wet van 8/12/1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De bezoeker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor promotionele doeleinden door bericht aan de organisator. Hij kan eveneens kosteloos zijn gegevens laten wijzigen of verbeteren.

Bij betreding van het terrein geven alle bezoekers hun stilzwijgende goedkeuring dat ze gefotografeerd en gefilmd worden en dat de organisatie deze beelden kan gebruiken en uitzenden. Deze foto's en beelden kunnen door de organisator gebruikt worden voor promotionele doeleinden voor Sunrise Festival en/of Sunfields Camping. Registreren en opslaan van deze beelden door de politie en/of organisator vindt ook plaats met het doel om de handhaving van en naleving van de veiligheid op het terrein.

De verwerking van de beelden heeft tot doel om misdaden en schendingen van deze interne regels te voorkomen, op te sporen en de daders gemakkelijker te bestraffen door middel van identificatie.

Foto's of films gemaakt door de festival bezoekers op het terrein kunnen niet worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisator.

ARTIKEL 13
Het recreatiegebied De Lilse Bergen is een prachtig domein met veel natuurlijk schoon. Daarom vragen we ook aan alle bezoekers om hun steentje bij te dragen om het terrein zo netjes mogelijk te houden. Op het festivalterrein, de camping en de parking worden de punten waar je afval kwijt kan ook duidelijk aangegeven. Gelieve hier dan ook gebruik van te maken.

Het gebruik van de toiletten op Sunrise Festival en Sunfields Camping is gratis. Er liggen houten vloeren onder en rondom de toiletten en deze worden op regelmatige tijdstippen gereinigd. Het is ten strengste verboden om in het openbaar te urineren. Bij wildplassen loop je het risico om van het festivalterrein verwijderd te worden.

ARTIKEL 14
Decoratie op Sunrise Festival en Sunfields Camping
Elk jaar investeren we veel energie en mankracht in het verfraaien van het festivalterrein, wat bijdraagt aan de totale 'Sunrise Festival Experience'. Daarom vragen we een ieder om wat respect voor alle decoratie te tonen. Het afscheuren, breken, of welke vorm van vernieling van de decoratie dan ook zal leiden tot verwijdering van het festival terrein. Toegang zal geweigerd worden tijdens de rest tijd van het festival.


ARTIKEL 15
Om toegang te krijgen tot Sunrise Festival en/of Sunfields Camping dien je een persoonlijke en geldige bracelet te dragen. Anders zal de toegang worden geweigerd.

ARTIKEL 16
Sunrise Festival Ticket
 • Koop jouw ticket niet op straat. Het kan zijn vervalst. Koop uitsluitend tickets via de geautoriseerde verkoopkanalen (http://www.sunrisefestival.be/tickets).
 • De toegang tot het festival en/of camping kan te allen tijde door de organisatie worden geweigerd.
 • Festival tickets kunnen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden, zonder voorafgaande toestemming van de organisator.
 • Festival tickets kunnen niet worden doorverkocht. Doorverkochte tickets zijn niet geldig. De toegang tot het festival zal jou worden geweigerd. De organisator en/of de officiële verkoper behoudt zich het recht voor om de festival tickets te laten vervallen zodra ze merken dat de tickets in weerwil van dit verbod werden doorverkocht. Kosten die voortvloeien uit dergelijke annuleringen zullen worden verhaald op de koper. Het is verboden door de wet om een ticket te verkopen om een deel van de winst (wet van 1 juli 2013 - boetes tot 60.000 euro) te nemen.
 • Line-up veranderingen zijn geen grond voor een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van het festival ticket.
 • Vervalsing van een festival ticket of bracelet zullen worden vervolgd.
 • De organisatoren en/of de officiële verkoper behoudt zich het recht voor om de identiteit van alle festivalgangers te controleren.

ARTIKEL 17
Camping Ticket

 • Toegang tot Sunfields Camping is alleen mogelijk wanneer je een Sunfields Camping package hebt aangeschaft.
 • In geval van verlies of diefstal van jouw Sunrise Festival/Sunfields Camping bracelet, zal dit niet worden terugbetaald of vervangen.
 • De keuze van jouw Sunfields Camping package staat garant voor een kampeerplek op Sunfields Camping. Reserveren is niet mogelijk.
 • NIET toegestaan op Sunfields Camping: auto, motor (fietsen), aanhangwagens, caravans, stacaravans, etc.

ARTIKEL 18
Opnames

 • Er worden tv-opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij betreding van het terrein geven alle bezoekers hun stilzwijgende goedkeuring aan de organisatie en haar partners om deze beelden te gebruiken en uit te zenden.
 • Op het festival terrein is camerabewaking volgens de wet van 21 maart 2007.
 • Fototoestellen en kleine camera's zijn toegelaten op het Sunrise Festival en Sunfields Camping.

ARTIKEL 19
Het is niet toegestaan om flyers of posters te verspreiden tijdens het festival, noch op straat, op de camping of het festivalterrein.
Meer info: info@sunrisefestival.be.

ARTIKEL 20
Zero Tolerance drugsbeleid
Sunrise Festival voert een Zero Tolerance beleid ten aanzien van drugs; Sunrise Festival is drugsvrij!

Het is verboden om op Sunrise Festival en/of Sunfields Camping drugs te gebruiken, te dealen en/of te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het terrein worden verwijderd. Hier wordt dan ook streng op toegezien.

Voordat je het evenemententerrein betreedt heb je de mogelijkheid om zonder gevolgen drugs te deponeren in de daarvoor bestemde drugstonnen.

Indien je wegens gezondheidsreden voorgeschreven medicatie dient te nemen moet je in het bezit zijn een geldig doktersattest. Enkel aan de hand van dit attest kunnen we uw specifieke medicatie goedkeuren.

Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking of op het hebben van verboden of gevaarlijke wapens kan de beveiliging een controle doen. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement kan worden ontzegd.

ARTIKEL 21
Officiële Sunrise Festival merchandise is alleen beschikbaar op het festivalterrein.

ARTIKEL 22
Er zullen geldautomaten beschikbaar zijn op het festival en de camping. Bij de meeste van de kassa's kun je betalen met een Maestro-kaart. Het is tevens mogelijk te betalen met een kaart bij de ticket automaten.

ARTIKEL 23
Op Sunrise Festival en/of Sunfields Camping zijn lockers verkrijgbaar, tegen een extra kost. Je zal gedurende gans het weekend toegang krijgen tot je eigen locker.

ARTIKEL 24
Mensen met een handicap
Sunrise Festival levert extra inspanningen om het festival toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. We schenken hierbij aandacht aan de toegankelijkheid van het festivalterrein en haar omgeving. Volgende zaken worden voorzien:

 • Op vertoon van de blauwe parkeerkaart kun je gebruik maken van een voorbehouden parking. Gelieve op voorhand een seintje te geven.
 • Blindengeleide- en assistentiehonden worden toegelaten op het festival terrein. Zorg ervoor dat deze herkenbaar zijn.
 • Er zijn extra verhardingen aangebracht zodat alles op het terrein makkelijk te bereiken is.
 • Er is een voorbehouden kampeerzone voorzien op Sunfields Camping. Ook hier gelieve op voorhand een seintje te geven.

Wens je gebruik te maken van bovenstaande voorzieningen? Heb je een handicap en zit je met een probleem waarop je hierboven geen antwoord vindt? Wil je gewoon meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@sunrisefestival.be.

ARTIKEL 25

Verbod op crowdsurfen
Net zoals vorige jaren, en net zoals op alle grote festivals in Europa, geldt er dit jaar opnieuw een verbod op crowdsurfen. Verwijdering van het festival terrein in geval van het niet naleven van deze maatregel zal een logisch gevolg zijn. De redenen van deze keuze zijn voor iedereen zeer duidelijk gebleken na een eerste jaar dat dit verbod van kracht ging. De mensen op de eerste rijen kunnen eindelijk weer genieten van wat er op het podium gebeurt en hoeven niet steeds het hoofd en ledematen te beschermen. Het is een stuk aangenamer en veiliger voor iedereen en het risico op kwetsuren is aanzienlijk lager.

Veiligheidsgangen

Zoals voorgaande jaren, zijn constructies aangebracht om het comfort en de veiligheid van de festivalgangers te verhogen. De veiligheidsgangen zijn gemaakt van een stevige constructie bestaande uit vrijstaande barrières waardoor de veiligheidsmensen en de hulporganisaties de nodige evacuaties of interventies kunnen uitvoeren zonder daadwerkelijk de rest van het publiek te storen. Ze zijn zo gepositioneerd dat ze ook een deel van de voorwaartse en zijwaartse publieksdruk absorberen.

De vloer
Modder en gladheid voor de verschillende stages moet worden vermeden. Vandaar dat de open-air stages zijn uitgerust met een stevige vloer en de tenten met houten vloeren.

Video schermen
De open-air stages zijn uitgerust met grote schermen zodat iedereen ten volle kan genieten van wat er gebeurt in de DJ booth. Voor situaties die niet worden gedekt door de huisregels, zal de organisatie beslissen over de juiste maatregelen welke moeten worden genomen. De beslissing van de organisatie in deze zaken is bindend.

ARTIKEL 26
Verlies of schade
De artiesten en de organisatoren van Sunrise Festival en Sunfields Camping zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of voor enig ander ongeval.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIEN JE DIRECT HET FESTIVAL TERREIN TE VERLATEN.

Neem contact op met het Europees Centrum voor de Consument: info@eccbelgium.be