28 29 30 juni 2024 De Lilse Bergen Gierle

Huisreglement

HUISREGLEMENT SUNRISE FESTIVAL
Bij de ingang van het festival wordt de meeste recente versie van het huisreglement, hierna genoemd 'het reglement' duidelijk zichtbaar gemaakt zoals de wet dit voorschrijft.

Het reglement kan onderhevig zijn aan wijzigingen en is online te raadplegen op de website www.sunrisefestival.be.

De huidige versie dateert van 27 november 2023.

Creco BV, hierna genoemd 'de organisator' is de organisator van het evenement Sunrise Festival, hierna genoemd 'het evenement'. Het reglement, dat hieronder wordt beschreven, is van toepassing op het evenement en de aanvaarding ervan is een vereiste om toegang te krijgen tot het evenement. De persoon die in het bezit is van een toegangsbewijs voor het evenement, hierna genoemd ‘de bezoeker’ wordt geacht kennis te hebben genomen van het reglement en dit te aanvaarden.

EXIT = NO RE-ENTRY
DON’T BRING FOOD, DRINKS, WEAPONS or DRUGS

SUNFIELDS CAMPING
Sunfields Camping is jouw thuisbasis gedurende een knotsgek weekend knallen op Sunrise Festival.

Sunfields Camping opent op donderdag 27 juni om 12:00u en sluit op maandag 1 juli om 12:00u.

SUNFIELDS CAMPING CHECK-IN
Donderdag 27 juni: 12:00u - 00:00u
Vrijdag 28 juni: 09:00u - 00:00u
Zaterdag 29 juni: 09:00u - 16:00u
Zondag 30 juni: 09:00u - 14:00u

SUNFIELDS CAMPING CHECK-OUT
Maandag 1 juli tot 12:00u

SUNRISE FESTIVAL
Vrijdag 28 juni: 14:00u - 01:00u (toegang tot 0:00u)
Zaterdag 29 juni: 12:00u - 01:00u (toegang tot 0:00u)
Zondag 30 juni: 12:00u - 00:00u (toegang tot 22:00u)

ARTIKEL 1
Personen die het evenement betreden, aanvaarden de algemene voorwaarden en voorschriften van het reglement en zullen deze strikt naleven.

ARTIKEL 2
De minimumleeftijd voor Sunrise Festival is 16 jaar, maar ook als je in 2024 16 wordt mag je meefeesten. Er kan bij de entree gevraagd worden of je dit kan aantonen.

Elk persoon die zich bij de ingang van het evenement aanmeldt, moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de organisator. Een toegangsbewijs is slechts geldig voor 1 toegang van 1 persoon en is alleen geldig op de dag of dagen van het evenement zoals vermeld op het toegangsbewijs.

Bij het verlaten van het evenement is een nieuw toegangsbewijs nodig wanneer de bezoeker opnieuw het evenement wil betreden. Het vervalsen van het toegangsbewijs of een andere speciale toegang tot de site zal zonder uitzondering worden vervolgd. De organisatie behoudt zich het recht voor bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen, ongeacht een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de organisator.

Elke houder van een toegangsbewijs, of een speciale toelating afgegeven door de organisator, bevindt zich op het evenemententerrein op eigen risico en vrijwaart de organisator van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van diefstal en ongevallen.

ARTIKEL 3
Het toegangsbewijs is niet inwisselbaar of restitueerbaar door de organisatie.

ARTIKEL 4
Het toegangsbewijs moet worden getoond bij het betreden van het evenement aan de daarvoor door de organisator aangestelde medewerkers die opgesteld staan bij de inkomzone van het evenement. De instructies die worden gegeven of visueel zijn aangeduid dienen te worden opgevolgd om een vlotte instroom van de bezoekers van het evenement te waarborgen.

ARTIKEL 5
Toegang tot het evenement is verboden of wordt geweigerd voor mensen die:
- duidelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen;
- eerder zijn uitgesloten van evenementen, opgelegd door de organisator of de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
- door duidelijk gedrag de bedoeling te hebben de openbare vrede te verstoren of zoiets uit te lokken door aan te zetten tot aanranding, haat, woede, enz .;
- weerstand bieden aan de controle en het niet-systematisch zoeken door de bewakers en veiligheidsdiensten van het evenement;
- weigeren objecten aan te geven die door de veiligheidsdiensten van het evenement als gevaarlijk of verboden worden beschouwd (zie artikel 7);
- op enigerlei wijze handelen in strijd met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6
Elke houder van een toegangsbewijs of een speciale toelating die het evenemententerrein wil betreden, moet zich onderwerpen aan het ticket of de speciale toelating validatie. Bij het betreden van het evenement kan je mogelijk worden gefouilleerd.

De beveiliging kan de houders van een toegangsbewijs of bijzondere toelating van hetzelfde geslacht vragen om vrijwillig een oppervlakkige inspectie van kleding en bagage te ondergaan om voorwerpen op te sporen die, wanneer ze naar het evenementen worden gebracht, het verloop van het evenement, de veiligheid van de andere bezoekers van het evenement in gevaar brengen en de openbare rust kunnen verstoren.

De beveiligers kunnen verzoeken om afstand te doen van deze objecten.

ARTIKEL 7
Het is zowel houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating die zich aan de ingang van het evenement aanbiedt als de op het evenement aanwezige personen verboden de volgende voorwerpen mee te nemen, te laten brengen of in bezit te hebben:
- drugs, eigen drankjes of etenswaren, flessen, glazen, medicijnen of genotsmiddelen en dergelijke;
- mensen die om medische redenen voedingsstoffen of medicijnen nodig hebben (bijvoorbeeld diabetes), moeten in het bezit zijn van een medische verklaring;
- deodorant of parfum in grote flessen of sprays (cosmetica in normale vorm en maat is toegestaan ​​(max 50 ml)
- vapors, elektronische sigaretten en e-liquids die gebruik maken van hervulbare vullingen.
- elk apparaat (paraplu, parasol, statief voor (film) camera, wandelstok) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschouwd voor de andere evenement bezoekers kan worden geweigerd;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvormige vorm;
- brandbare producten of materialen, sprays;
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, enz .;
- elk wapen of gevaarlijk, scherp of kneuzend voorwerp dat op een dergelijke manier zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, steek- of steekwapens en dergelijke);
- als het kan worden gebruikt als middel om de openbare rust te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en / of schade toe te brengen aan personen en goederen;
- dieren zijn niet toegestaan ​​op het evenement.

ARTIKEL 8
Op het evenement is het ten strengste verboden voor houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating tot:
- proberen om toegang te krijgen tot ontoegankelijke delen of om in ontoegankelijke delen van de locatie te zijn in overeenstemming met het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals productieruimtes, artiestenverblijven, neutrale en VIP-zones, perskamers, kantoren, backstage, enz .;
- tenten, constructies, hekken, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken of enige andere infrastructuur van de locatie te beklimmen;
- de toegangen, uitgangen en evacuatieroutes te blokkeren en op deze locaties langer te vertoeven dan strikt noodzakelijk voor het betreden of verlaten van het terrein;
- zich vermommen of niet erkend worden, de openbare rust verstoren en de veiligheid van het grote publiek in gevaar brengen;
- dranken, etenswaren of enig ander product verkopen of op de markt brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisator;
- gooien of schieten met een voorwerp, vloeistof of ander product in losse of gasvormige vorm;
- roken in ruimtes waar niet mag worden gerookt;
- plassen in het openbaar;
- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen voorzien te zijn van een sticker, afgegeven door de organisatie.

Overtreders zijn verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

ARTIKEL 9
Teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en obsceen taalgebruik die aanzetten tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie zijn verboden.

ARTIKEL 10
Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de organisator of zijn aangestelde of gemandateerde personen op het evenemententerrein op te volgen. Het niet naleven hiervan leidt tot verwijdering van het evenemententerrein. Indien nodig kan de organisator de politie inschakelen.

De houder van een toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te houden aan de instructies opgelegd door de organisator in het kader van de openbare rust en veiligheid tijdens het evenement.

Bezoekers die om een ​​van de bovengenoemde redenen van het evenement worden verwijderd, wordt de toegang tot het evenement geweigerd voor de rest van het evenement, zelfs als ze in het bezit zijn van een nieuw toegangsbewijs of speciale toegang.

In het geval dat de organisator iemand de toegang tot het evenemententerrein ontzegt, heeft de eerste het recht om die persoon zijn toegangsbewijs te ontzeggen en om die persoon verdere toegang te ontzeggen om te voorkomen dat die persoon probeert het terrein te betreden. Als de organisator die persoon van het terrein laat verwijderen, is eerstgenoemde niet verplicht het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 11
Om veiligheidsredenen behoudt de organisator zich het recht voor om:
- het evenement onderbreken of stoppen;
- de bezoekers aan het einde van het evenement voorlopig op de locatie te houden;
- de locatie geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- toegang tot de locatie te weigeren, ongeacht het bezit van een geldig toegangsbewijs.

De organisator kan worden gedwongen om het programma of het tijdschema van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en kan het niet worden omgewisseld of gerestitueerd.

ARTIKEL 12
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het absoluut noodzakelijk dat we contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en deze gebruiken. Uiteraard willen we ook uw privacy respecteren. We willen daarom volledig in lijn zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (General Data Protection Regulation). Deze verordening is van toepassing vanaf 25 mei 2018: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Iedereen die het evenement betreedt, gaat ermee akkoord dat hij of zij mag worden gefotografeerd en gefilmd en dat de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto's of filmpjes kunnen door de organisator worden gebruikt om het evenement te promoten. Het registreren en bewaren van deze beelden door de politie en/of organisator vindt tevens plaats met het doel de handhaving en naleving van de veiligheid op het evenement te waarborgen.

De verwerking van de beelden heeft tot doel misdrijven en overtredingen van dit huishoudelijk reglement te voorkomen en het opsporen en bestraffen van de daders door middel van identificatie te vergemakkelijken.

Door de bezoekers gemaakte foto's of filmpjes op de site mogen niet worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van de organisator.

ARTIKEL 13
13.1 Via deze algemene voorwaarden informeert de organisator alle bezoekers over het feit dat de organisator gegevens verzamelt om onrechtmatig gedrag te voorkomen of op te sporen, om wettelijke rechten te beschermen of af te dwingen en om veiligheidsredenen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum en woonland. Voor zover wettelijk toegestaan, kan de organisator deze persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van verblijf) ook delen met overheidsinstanties of andere bevoegde instanties, om zijn rechten of de rechten van derden te beschermen of af te dwingen, of bij het opsporen en voorkomen van fraude of andere misdrijven. Deze overheidsinstanties of bevoegde instanties kunnen de organisator negatief adviseren over de toegang van een kaarthouder. In dat geval kan de organisator de toegang van een kaarthouder tot het evenement weigeren of die persoon van het evenement verwijderen. De kaarthouder heeft geen recht op schadevergoeding.

13.2 Om uw aankoop te kunnen verwerken, dient de organisator uw gegevens te delen met derden. Door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden geeft u expliciet toestemming om uw gegevens te delen met de volgende partijen voor de volgende doeleinden.

13.2.1 De organisator kan uw gegevens delen voor de volgende doeleinden:
- Check-in procedures en hospitality faciliteiten
- Waar wettelijk toegestaan, kunnen de strafregisters van kaarthouders worden gecontroleerd door de overheidsinstanties en in geval van negatief advies van deze overheidsinstanties kunnen kaarthouders worden geblokkeerd voor het evenement
- Klantenservice door het evenement (en) en hun ticketaanbieders
- Afdrukken van o.a. hard tickets (alleen indien u hard tickets ontvangt)
- Rapportage en statistieken over bezoekers van het evenement(en)
- Beveiligings-, veiligheids- en gezondheidsmetingen
- Ticket- en betalingsverwerking
- Transactionele e-mails (zoals e-mails om de aankoop van uw ticket te bevestigen)

13.2.2 De organisator kan uw gegevens delen met de volgende partijen:
- Boekende bedrijven
- Cashless betalingspartner
- Gastvrij personeel bij de incheckpunten
- Lokale en federale overheden
- Postbedrijven
- Operationeel personeel ter plaatse
- Betalingsverwerkende bedrijven
- Drukkerijen
- Veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals beveiligings- of EHBO-personeel)
- Ticketaanbieders

13.2.3 Indien u gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, moet de organisator al uw persoonlijke gegevens wissen en kan hij u niet langer de diensten aanbieden die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, noch u toegang geven tot het evenement. In dit geval wordt de bestelling niet terugbetaald.

ARTIKEL 14
Wanneer de overheid alsnog een verbod op (massa) evenementen zou opleggen, zal het aangekochte ticket worden omgezet naar een voucher voor de overeenkomstige waarde van het ticket. Deze voucher is een krediet-tegoed dat de bezoeker kan gebruiken voor de aankoop van tickets van Sunrise Festival 2024, een volgend evenement van de organisator wat zal plaatsvinden op dezelfde locatie, De Lilse Bergen, op een nog nader te bepalen datum. Vouchers zijn gekoppeld aan de bezoeker en dus niet verhandelbaar en niet-restitueerbaar.

ARTIKEL 15
Wanneer de (lokale) overheid bepaalde beperkingen zou opleggen die de normale omstandigheden waarbinnen de organisatie haar evenement wenst te organiseren onmogelijk maken - zoals bijvoorbeeld een beperkte capaciteit of bewegingsvrijheid voor bezoekers op het evenement - behoudt de organisatie zich het recht voor om het evenement niet te laten doorgaan.

In dat geval wordt het ticket omgezet naar een voucher voor de overeenkomstige waarde van het ticket. Deze voucher is een krediet-tegoed dat de bezoeker kan gebruiken voor de aankoop van tickets van Sunrise Festival 2024, een volgend evenement van de organisator wat zal plaatsvinden op dezelfde locatie, De Lilse Bergen, op een nog nader te bepalen datum. Vouchers zijn gekoppeld aan de bezoeker en dus niet verhandelbaar en niet-restitueerbaar.

ARTIKEL 16
Sunrise Festival is volledig cashless. De bezoeker kan het ticket online registreren en ‘top up’ door 'SUNS' (de munteenheid van Sunrise) op het cashless account te laden (betaalmogelijkheden: cash en kaart) voordat de Bezoeker aankomt op het festival. Vanaf woensdag 28 juni tot en met 12 juli kan de Bezoeker een refund aanvragen via de website voor het resterende aantal SUNS. Voor deze service worden 1,5 SUNS aangerekend om de administratie- en transactiekosten te dekken.

ARTIKEL 17
17.1 De organisator volgt de huidige Vlaamse wetgeving met betrekking tot afvalverwerking en het gebruik van grondstoffen. Conform het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) dienen dranken geserveerd te worden in herbruikbare bekers of in recipiënten die de organisator voor 95% recycleert. Om in regel te zijn met dit Vlaams reglement past de organisator een systeem van een cashless eco-fee toe op alle geserveerde dranken. De waarde van deze eco-fee bedraagt 0,5 SUN en deze krijgt de bezoeker terug bij het correct inleveren van een lege beker, PET-flesje of blik via de bars of een van de recycling points. Dit systeem is van toepassing op het festivalterrein, maar niet op de camping.

17.2 Om fraude te vermijden is het aantal items dat een bezoeker kan teruggeven beperkt tot het aantal reeds bestelde items + 5 extra items.

17.3 De organisator engageert zich ook om zijn impact op het milieu op verschillende manieren te beperken en rekent hiervoor ook op de medewerking van de bezoeker. Dit gebeurt onder andere door:
- Het voorzien van voldoende afvalbakken en -zakken verspreid over het hele terrein en haar omgeving.
- Het correct sorteren van de verschillende afvalstromen.
- Het werken met een cashless betalingssysteem om plastic tokens te vermijden.
- Het gebruik van herbruikbare materialen voor decors, signalisatie, etc.

17.4 Sustainable Sunrise Festival - De komende edities van Sunrise Festival schakelen we steeds een versnelling hoger om ons festival duurzamer te maken. Hiervoor werken we richting verschillende doelen op gebied van afvalverwerking (minder afval, duidelijk sorteren, …), energieverbruik (slimme stroomplannen, LED-verlichting, …), mobiliteit, sociale impact en lokale betrokkenheid (vzw’s, lokale leveranciers, …).

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie