28 29 30 juni 2024 De Lilse Bergen Gierle

Algemene voorwaarden

De huidige versie dateert van 27 november 2023.

Bij de ingang van het evenement in kwestie wordt de meeste recente versie van deze algemene voorwaarden duidelijk zichtbaar gemaakt.

Creco, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel (België), Handelslei 30 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0879.287.974 (hierna de “Organisator” genoemd) is een onderneming gespecialiseerd in het organiseren van evenementen.

ARTIKEL 1
De algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, zijn van toepassing op het evenement georganiseerd door de Organisator, en worden aangevuld door de huishoudelijke/organisatorische maatregelen van de Organisator die te vinden zijn op https://www.sunrisefestival.be/huisreglement. De Bezoeker staat ervoor in om deze huishoudelijke maatregelen op regelmatige basis (om de twee dagen) te raadplegen met het oog op de kennisname van wijzigingen.

Het sluiten van een overeenkomst met de Organisator (ingevolge waarvan de Bezoeker in het bezit is van een toegangsbewijs voor het evenement) houdt de integrale kennisname alsook de aanvaarding ervan in.

ARTIKEL 2
Elk persoon die zich bij de ingang van het evenement aanmeldt, moet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de Organisator. Een toegangsbewijs is slechts geldig voor 1 toegang van 1 persoon en is alleen geldig op de dag of dagen van het evenement zoals vermeld op het toegangsbewijs.

Bij het verlaten van het evenement is een nieuw toegangsbewijs nodig. Het vervalsen van het toegangsbewijs of een andere speciale toegang tot de site zal zonder uitzondering worden vervolgd. De Organisator behoudt zich desgevallend het recht voor bezoekers de toegang tot het evenement te ontzeggen, ongeacht een geldig toegangsbewijs of een speciale toelating afgegeven door de organisator.

Elke houder van een toegangsbewijs, of een speciale toelating afgegeven door de Organisator, bevindt zich op het evenemententerrein op eigen risico en vrijwaart de Organisator van elke aansprakelijkheid, met inbegrip van diefstal en ongevallen.

ARTIKEL 3
Het toegangsbewijs of de pas is niet inwisselbaar of restitueerbaar door de Organisator.

ARTIKEL 4
Het toegangsbewijs moet worden getoond bij het betreden van het evenement.

ARTIKEL 5
Toegang tot het evenement is verboden of wordt geweigerd voor mensen die:
- duidelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere stimulerende middelen;
- eerder zijn uitgesloten van evenementen, opgelegd door de Organisator of de administratieve of gerechtelijke autoriteiten;
- door duidelijk gedrag de bedoeling te hebben de openbare vrede te verstoren of zoiets uit te lokken door aan te zetten tot aanranding, haat, woede, enz .;
- weerstand bieden aan de controle en het niet-systematisch zoeken door de bewakers en veiligheidsdiensten van het evenement;
- weigeren objecten aan te geven die door de veiligheidsdiensten van het evenement als gevaarlijk of verboden worden beschouwd (zie artikel 7);
- op enigerlei wijze handelen in strijd met de bepalingen van één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6
Elke houder van een toegangsbewijs of een speciale toelating die het evenemententerrein wil betreden, moet zich onderwerpen aan de validatie van het ticket of de speciale toelating. Bij het betreden van het evenement kan je mogelijk worden gefouilleerd.

De beveiliging kan de houders van een toegangsbewijs of bijzondere toelating van hetzelfde geslacht vragen om vrijwillig een oppervlakkige inspectie van kleding en bagage te ondergaan om voorwerpen op te sporen die, wanneer ze naar het evenementen worden gebracht, het verloop van het evenement, de veiligheid van de andere bezoekers van het evenement in gevaar brengen en de openbare rust kunnen verstoren. De beveiligers kunnen verzoeken om afstand te doen van deze objecten.

ARTIKEL 7
Het is zowel houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating die zich aan de ingang van het evenement aanbiedt als de op het evenement aanwezige personen verboden de volgende voorwerpen mee te nemen, te laten brengen of in bezit te hebben:
- drugs, eigen drankjes of etenswaren, flessen, glazen, medicijnen of genotsmiddelen en dergelijke;
- mensen die om medische redenen voedingsstoffen of medicijnen nodig hebben (bijvoorbeeld diabetes), moeten in het bezit zijn van een medische verklaring;
- deodorant of parfum in grote flessen of sprays (cosmetica in normale vorm en maat is toegestaan (max 50 ml));
- vapors, elektronische sigaretten en e-liquids die gebruik maken van hervulbare vullingen;
- elk apparaat (paraplu, parasol, statief voor (film) camera, wandelstok) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk wordt beschouwd voor de andere evenementbezoekers kan worden geweigerd;
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvormige vorm;
- brandbare producten of materialen, sprays;
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, enz .;
- elk wapen of gevaarlijk, scherp of kneuzend voorwerp dat op een dergelijke manier zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, steek- of steekwapens en dergelijke);
- als het kan worden gebruikt als middel om de openbare rust te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en / of schade toe te brengen aan personen en goederen;
- dieren.

ARTIKEL 8
Op het evenement is het ten strengste verboden voor houders van een toegangsbewijs of een bijzondere toelating tot:
- proberen om toegang te krijgen tot ontoegankelijke delen of om in ontoegankelijke delen van de locatie te zijn in overeenstemming met het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals productieruimtes, artiestenverblijven, neutrale en VIP-zones, perskamers, kantoren, backstage, enz .;
- tenten, constructies, hekken, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken of enige andere infrastructuur van de locatie te beklimmen;
- de toegangen, uitgangen en evacuatieroutes te blokkeren en op deze locaties langer te vertoeven dan strikt noodzakelijk voor het betreden of verlaten van het terrein;
- zich vermommen of niet erkend worden, de openbare rust verstoren en de veiligheid van het grote publiek in gevaar brengen;
- dranken, etenswaren of enig ander product verkopen of op de markt brengen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de organisator;
- gooien of schieten met een voorwerp, vloeistof of ander product in losse of gasvormige vorm;
- roken in ruimtes waar niet mag worden gerookt;
- plassen in het openbaar;
- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen voorzien te zijn van een sticker, afgegeven door de Organisator.

Overtreders zijn verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten.

ARTIKEL 9
Teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en obsceen taalgebruik die aanzetten tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie zijn verboden.

ARTIKEL 10
Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de Organisator of zijn aangestelde of gemandateerde personen op het evenemententerrein op te volgen. Het niet naleven hiervan leidt tot verwijdering van het evenemententerrein. Indien nodig kan de Organisator de politie inschakelen.

De houder van een toegangsbewijs verbindt zich ertoe zich te houden aan de instructies opgelegd door de Organisator in het kader van de openbare rust en veiligheid tijdens het evenement.

Bezoekers die om een van de bovengenoemde redenen van het evenement worden verwijderd, wordt de toegang tot het evenement geweigerd voor de rest van het evenement, zelfs als ze in het bezit zijn van een nieuw toegangsbewijs of speciale toegang.

In het geval dat de Organisator iemand de toegang tot het evenemententerrein ontzegt, heeft de eerste het recht om die persoon zijn toegangsbewijs te ontzeggen en om die persoon verdere toegang te ontzeggen om te voorkomen dat die persoon probeert het terrein te betreden. Als de Organisator die persoon van het terrein laat verwijderen, is eerstgenoemde niet verplicht het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 11
Om veiligheidsredenen behoudt de Organisator zich het recht voor om:
- het evenement te onderbreken of te stoppen;
- de bezoekers aan het einde van het evenement voorlopig op de locatie te houden;
- de locatie geheel of gedeeltelijk te ontruimen;
- toegang tot de locatie te weigeren, ongeacht het bezit van een geldig toegangsbewijs.

De Organisator kan buiten zijn wil ertoe gehouden worden om het programma of het tijdschema van het evenement te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en kan het niet worden omgewisseld of gerestitueerd.

ARTIKEL 12
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het absoluut noodzakelijk dat we contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en deze gebruiken. Uiteraard willen we ook uw privacy respecteren. We willen daarom volledig in lijn zijn met de Europese wetgeving in verband met gegevensbescherming, i.e. de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Iedereen die het evenement betreedt, gaat ermee akkoord dat hij of zij mag worden gefotografeerd en gefilmd en dat de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto's of filmpjes kunnen door de Organisator worden gebruikt om het evenement te promoten. Het registreren en bewaren van deze beelden door de politie en/of Organisator vindt tevens plaats met het doel de handhaving en naleving van de veiligheid op het evenement te waarborgen.

De verwerking van de beelden heeft tot doel misdrijven en overtredingen van deze algemene voorwaarden te voorkomen en het opsporen en bestraffen van de daders door middel van identificatie te vergemakkelijken.

Door de bezoekers gemaakte foto's of filmpjes op de site mogen niet worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden, tenzij met schriftelijke toestemming van de Organisator.

ARTIKEL 13
13.1
Via deze algemene voorwaarden informeert de Organisator alle bezoekers over het feit dat de Organisator gegevens verzamelt om onrechtmatig gedrag te voorkomen of op te sporen, om wettelijke rechten te beschermen of af te dwingen en om veiligheidsredenen. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum en woonland. Voor zover wettelijk toegestaan, kan de Organisator deze persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van verblijf) ook delen met overheidsinstanties of andere bevoegde instanties, om zijn rechten of de rechten van derden te beschermen of af te dwingen, of bij het opsporen en voorkomen van fraude of andere misdrijven. Deze overheidsinstanties of bevoegde instanties kunnen de Organisator negatief adviseren over de toegang van een kaarthouder. In dat geval kan de Organisator de toegang van een kaarthouder tot het evenement weigeren of die persoon van het evenement verwijderen. De kaarthouder heeft geen recht op schadevergoeding.

13.2
Om uw aankoop te kunnen verwerken, dient de Organisator uw gegevens te delen met derden.

13.2.1
De organisator kan uw gegevens delen voor de volgende doeleinden:
- Check-in procedures en hospitality faciliteiten
- Waar wettelijk toegestaan, kunnen de strafregisters van kaarthouders worden gecontroleerd door de overheidsinstanties en in geval van negatief advies van deze overheidsinstanties kunnen kaarthouders worden geblokkeerd voor het evenement
- Klantenservice door het evenement (en) en hun ticketaanbieders
- Afdrukken van o.a. hard tickets (alleen indien u hard tickets ontvangt)
- Rapportage en statistieken over bezoekers van het evenement(en)
- Beveiligings-, veiligheids- en gezondheidsmetingen
- Ticket- en betalingsverwerking
- Transactionele e-mails (zoals e-mails om de aankoop van uw ticket te bevestigen).

13.2.2
De Organisator kan uw gegevens delen met de volgende partijen, voor zover noodzakelijk:
- Boekende bedrijven
- Cashless betalingspartner
- Gastvrij personeel bij de incheckpunten
- Lokale en federale overheden
- Postbedrijven
- Operationeel personeel ter plaatse
- Betalingsverwerkende bedrijven
- Drukkerijen
- Veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals beveiligings- of EHBO-personeel)
- Ticketaanbieders

13.2.3
Indien u gebruik wilt maken van uw recht om vergeten te worden, moet de Organisator al uw persoonlijke gegevens wissen en kan hij u niet langer de diensten aanbieden die nodig zijn om uw bestelling uit te voeren, noch u toegang geven tot het evenement. In dit geval wordt de bestelling niet terugbetaald.

ARTIKEL 14
Indien de doorgang van het evenement (volgens normale omstandigheden) geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, onmogelijk wordt dan wel onredelijk wordt verzwaard ingevolge enige situatie buiten de wil van de Organisator, zelfs al was deze omstandigheid te voorzien, worden de verplichtingen van de Organisator van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking en behoudt de Organisator zich het recht voor om het evenement niet te laten doorgaan. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als dergelijke situaties begrepen: staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventie van overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.

Bijvoorbeeld: Wanneer de overheid een verbod op (massa) evenementen zou opleggen.

Bijvoorbeeld: Wanneer de (lokale) overheid een beperkte capaciteit of bewegingsvrijheid voor bezoekers op het evenement oplegt.

In dit geval zal het aangekochte ticket worden omgezet naar een voucher voor de overeenkomstige waarde van het ticket, met een uitdrukkelijke uitsluiting van enige restitutie van het aankoopbedrag van het aangekochte ticket, tenzij de bezoeker aantoont dat hij verhinderd is om het evenement bij te wonen op de nieuwe datum. De voucher is een krediet-tegoed dat de bezoeker kan gebruiken voor de aankoop van tickets van Sunrise Festival 2024, een volgend evenement van de Organisator dat zal plaatsvinden op dezelfde locatie, De Lilse Bergen op een nog nader te bepalen datum. Vouchers zijn gekoppeld aan de bezoeker en dus niet verhandelbaar en niet-restitueerbaar.

ARTIKEL 15
De Organisator kan beslissen om tickets pas op een later tijdstip kort voor het evenement uit te sturen. Dit om fraude en zwarthandel tegen te gaan.

De bezoeker ontvangt altijd een bevestiging wanneer de bestelling van zijn of haar ticket geslaagd is. Controleer ook je spamfolder van je mailbox wanneer je geen bevestiging hebt aangekregen. De bevestigingsmail zelf geldt niet als toegangsbewijs voor het evenement. Koop enkel via de officiële website van de Organisator tickets: www.sunrisefestival.be.

ARTIKEL 16

Sunrise Festival is volledig cashless. De bezoeker kan het ticket online registreren en ‘top up’ door 'SUNS' (de munteenheid van Sunrise) op het cashless account te laden (betaalmogelijkheden: cash en kaart) voordat de Bezoeker aankomt op het festival. Vanaf woensdag 28 juni tot en met 12 juli kan de Bezoeker een refund aanvragen via de website voor het resterende aantal SUNS. Voor deze service worden 1,5 SUNS aangerekend om de administratie- en transactiekosten te dekken.

ARTIKEL 17

17.1 De organisator volgt de huidige Vlaamse wetgeving met betrekking tot afvalverwerking en het gebruik van grondstoffen. Conform het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) dienen dranken geserveerd te worden in herbruikbare bekers of in recipiënten die de organisator voor 95% recycleert. Om in regel te zijn met dit Vlaams reglement past de organisator een systeem van een cashless eco-fee toe op alle geserveerde dranken. De waarde van deze eco-fee bedraagt 0,5 SUN en deze krijgt de bezoeker terug bij het correct inleveren van een lege beker, PET-flesje of blik via de bars of een van de recycling points. Dit systeem is van toepassing op het festivalterrein, maar niet op de camping.

17.2 Om fraude te vermijden is het aantal items dat een bezoeker kan teruggeven beperkt tot het aantal reeds bestelde items + 5 extra items.

17.3 De organisator engageert zich ook om zijn impact op het milieu op verschillende manieren te beperken en rekent hiervoor ook op de medewerking van de bezoeker. Dit gebeurt onder andere door:
- Het voorzien van voldoende afvalbakken en -zakken verspreid over het hele terrein en haar omgeving.
- Het correct sorteren van de verschillende afvalstromen.
- Het werken met een cashless betalingssysteem om plastic tokens te vermijden.
- Het gebruik van herbruikbare materialen voor decors, signalisatie, etc.

17.4 Sustainable Sunrise Festival - De komende edities van Sunrise Festival schakelen we steeds een versnelling hoger om ons festival duurzamer te maken. Hiervoor werken we richting verschillende doelen op gebied van afvalverwerking (minder afval, duidelijk sorteren, …), energieverbruik (slimme stroomplannen, LED-verlichting, …), mobiliteit, sociale impact en lokale betrokkenheid (vzw’s, lokale leveranciers, …).

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CAMPING SUNRISE FESTIVAL
Onderhavig reglement zal duidelijk zichtbaar aan de inkom opgehangen worden zoals voorzien door de wet.

ACCESS TO CAMPING ONLY WITH CAMPING-BRACELET IN COMBINATION WITH FESTIVAL-BRACELET

DON'T BRING FOOD, DRINKS, WEAPONS or DRUGS

EXIT POLICY: om veiligheidsredenen kan u de camping niet meer verlaten vanaf 01:00u na einde festival. De camping opent iedere dag om 07:00u.

ARTIKEL 1

Door het betreden van het campingterrein van Sunrise Festival gaat u expliciet akkoord met dit reglement en verbindt u zich ertoe dit na te leven.

ARTIKEL 2
Ieder persoon die zich aanbiedt aan de ingang van het campingterrein moet in het bezit zijn van ofwel een geldig toegangsbewijs ofwel een speciale toelating die wordt verleend door de organisator. Één toegangsbewijs geldt voor slechts 1 toegang van 1 persoon en is enkel geldig op de dag of dagen van de camping.

Namaken van het toegangsbewijs of van enige andere speciale toelating om het terrein te betreden wordt ten allen tijde juridisch vervolgd.

De organisatie behoudt zich het recht voor om op vrijdag en zaterdag vanaf 22:00u en op zondag vanaf 12:00u campingbezoekers, zelfs met een geldig toegangsbewijs of speciale toelating van de organisator, de toegang tot de camping te ontzeggen.

Elke houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating afgeleverd door de organisator, bevindt zich volledig op eigen risico op het campingterrein en vrijwaart de organisator van enige aansprakelijkheid, inclusief maar niet limitatief diefstal of ongevallen.

ARTIKEL 3

Het toegangsbewijs of ticket wordt noch geruild, noch terugbetaald door de organisatie noch mag dit doorverkocht worden.

ARTIKEL 4

Bij het betreden van het campingterrein moet het toegangsbewijs of ticket afgegeven worden. In ruil hiervoor ontvang je een polsbandje. Met dit polsbandje verschaf je gedurende de openingsuren toegang tot de camping.

ARTIKEL 5

De toegang tot de camping is verboden of kan geweigerd worden aan personen:
- die kennelijk onder invloed zijn van alcohol, drugs of enig ander opwekkend middel
- die vroeger reeds een (festivalterrein)verbod hebben gekregen, opgelegd door ofwel de organisator ofwel de administratieve of gerechtelijke autoriteiten
- die door manifest gedrag aantonen het inzicht te hebben de openbare orde te verstoren of daartoe te provoceren door bijvoorbeeld het aanzetten tot slagen, verwondingen, haat, woede, ...
- die zich verzetten tegen de controle en niet-systematische aftasting door de bewakingsagenten en veiligheidsdiensten van het festival en de camping
- die zich verzetten tegen de afgifte van voorwerpen die door de veiligheidsdiensten van de camping worden beschouwd als gevaarlijk of verboden (zie artikel 7)
- die op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen van één of meerdere artikelen van dit huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 6

Iedere houder van een toegangsbewijs of van een speciale toelating, die zich binnen het camping- en festivalterrein wil begeven moet zich onderwerpen aan de controle van zijn toegangsbewijs of van deze speciale toelating. Het betreden van het camping- of festivalterrein kan fouillering verzocht worden. Bij het weigeren van deze fouillering kan u de toegang geweigerd worden.

De bewakingsagenten kunnen de houders van een toegangsbewijs of van de speciale toelating, van hetzelfde geslacht als het hunne, verzoeken zich vrijwillig aan een oppervlakkige controle van kleding en bagage te onderwerpen, teneinde voorwerpen te detecteren waarvan het binnenbrengen op het camping- of festivalterrein het verloop van het festival of de camping kan verstoren, de veiligheid van de andere bezoekers in het gedrang kan brengen en de openbare orde kan verstoren. De bewakingsagenten kunnen om afgifte van die voorwerpen verzoeken.

ARTIKEL 7

Het is de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating die zich aanbieden tot de toegang van het camping- en festivalterrein alsook de aanwezige personen op het camping- of festivalterrein verboden binnen te brengen, te laten binnen brengen of in het bezit te zijn van de volgende voorwerpen:
- flessen, glazen, drugs of opwekkende middelen, e.a.
- mensen die om medische reden (vb. diabetes) voedingsmiddelen of medicijnen hiervoor bijhebben dienen in het bezit te zijn van een medisch attest
- deodorant of parfum in grote flessen of spuitbussen (cosmeticaproducten in normale vorm en grootte zijn toegelaten (max 50ml)
- enig toestel (paraplu, parasol, statief voor film- of foto-apparaat, wandelstok) dat door de security-diensten aan de ingang wordt beschouwd als gevaarlijk voor de andere camping- of festivalbezoekers kan geweigerd worden
- projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasachtige toestand
- ontvlambare producten of materialen, spuitbussen
- pyrotechnische voorwerpen zoals Bengaals vuur, …
- geen gasflessen voor de BBQ, enkel kleine BBQ's zijn toegelaten in de hiervoor ingerichte BBQ-zone op het campingterrein
- om het even welk wapen of gevaarlijk, snijdend of kneuzend voorwerp dat als dusdanig zou kunnen worden gebruikt (stokken, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, e.a.)
- alles dat als middel kan gebruikt worden om de orde te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar te brengen en/of schade toe te brengen aan goederen en personen
- droogijs
- dieren worden niet toegelaten op het camping- en festivalterrein.

ARTIKEL 8

Op het camping- en festivalterrein is het voor de houders van een toegangsbewijs of van een speciale toelating ten strengste verboden:
- zichzelf toegang proberen te geven tot niet toegankelijke delen of zich te bevinden in de niet toegankelijke gedeelten van het terrein overeenkomstig het toegangsbewijs of de speciale toelating, zoals bv. productielokalen, artiestenloges, neutrale en VIP zones, perslokalen, burelen, backstage ruimtes, enz.
- tenten, constructies, hekkens of omheiningen, afsluitingen, lichtmasten, tafels, banken, of enige andere infrastructuur van het terrein te beklimmen
- de toegangen, uitgangen en evacuatiewegen te belemmeren en zich op deze plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is voor het betreden of het verlaten van het terrein
- zich te vermommen of zich aan de herkenbaarheid te onttrekken, de orde te verstoren en de veiligheid van het publiek in het gedrang te brengen
- verkopen of in verkoop brengen van dranken, voeding of enig ander product zonder de uitdrukkelijke toelating van de organisator
- te gooien of te schieten met enig voorwerp of vloeistof of enig ander product in losse of gasachtige toestand
- kampvuur te houden
- te roken in zones waar een rookverbod geldt
- te wildplassen
- te overnachten in de wagen op de parking van de camping
- alle voertuigen die zich op het terrein bevinden dienen van een sticker, uitgegeven door de organisatie, voorzien te zijn. Overtreders zullen weggesleept worden op koste van de overtreder.

ARTIKEL 9

Parkeren moet gebeuren op de daarvoor voorziene zones. De organisatie heeft het recht om fout geparkeerde wagens, caravans of mobilhomes weg te laten slepen. Caravans en mobilhomes zijn niet toegelaten op de camping en er is ook geen speciale zone voor voorzien.

ARTIKEL 10

Op het camping- en festivalterrein zijn teksten, symbolen, afbeeldingen, gebaren en onbetamelijke uitlatingen die aanleiding geven tot racisme, xenofobie, provocatie en discriminatie verboden.

ARTIKEL 11

Op het camping- en festivalterrein zullen de bezoekers steeds de richtlijnen van de organisator of de door hem aangestelde of gemandateerde personen opvolgen. Bij niet opvolging kunnen deze personen van het terrein worden verwijderd. De organisator kan hiervoor indien nodig beroep doen op de politiediensten. De houder van een toegangsbewijs verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.

De bezoekers die om één van bovenstaande redenen van het terrein worden verwijderd, worden voor de rest van de duur van de camping en het festival de toegang tot het terrein ontzegd, ook al zijn ze in het bezit van een nieuw en geldig toegangsbewijs of speciale toelating. De organisator behoudt zich het recht voor de overtreder van dit huishoudelijk reglement bij volgende edities opnieuw de toegang te weigeren. Indien de organisator om veiligheidsredenen het recht van toegang tot de camping of het festival aan iemand weigert, mag de organisator om dezelfde redenen het toegangsbewijs van die persoon ontnemen en de verdere toegang ontzeggen om te vermijden dat de betrokken persoon later opnieuw zou trachten het terrein te betreden. Indien de organisator om dezelfde redenen de betrokken persoon van het terrein laat verwijderen, is de organisator er niet toe gehouden het toegangsbewijs terug te betalen.

ARTIKEL 12

De organisator behoudt zich uit veiligheidsoverwegingen het recht voor om:
- de camping of het festival te onderbreken of stop te zetten
- de toeschouwers tijdelijk op het terrein op te houden bij het einde van het festival
- het terrein geheel of gedeeltelijk te ontruimen
- de toegang tot het terrein te weigeren ondanks het in bezit zijn van een geldig toegangsbewijs
- de organisator kan genoodzaakt zijn het programma of de uurregeling van de camping of het festival te wijzigen. In dat geval blijft het toegangsbewijs geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.

ARTIKEL 13

13.1 De organisator informeert alle festivalbezoekers via deze weg over het feit dat de organisator eveneens persoonsgegevens verzamelt om onrechtmatig gedrag te verhinderen of te detecteren, om rechten te beschermen of af te dwingen en om veiligheidsredenen. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van residentie). Indien wettelijk toegelaten of verplicht, kan de organisator deze persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van residentie) delen met overheidsorganen en overheidsinstanties, om zijn rechten of die van derden te beschermen en af te dwingen, of ter opsporing en preventie van fraude of andere misdrijven of pogingen daartoe. Overheidsorganen of overheidsinstanties kunnen aan de organisator een negatief advies geven m.b.t. de toegang van een tickethouder tot het festival. De Organisator is in dat geval gerechtigd om de tickethouder toegang tot het festival te weigeren of hem/haar van het festivalterrein verwijderen. De tickethouder is in dat geval niet gerechtigd op enige schadevergoeding.

13.2 Om uw bestelling te kunnen uitvoeren, dient de organisator uw data te delen met derde partijen. Door acceptatie van dit huishoudelijk reglement, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw data met de volgende partijen te delen voor de volgende doelstellingen.

13.2.1 De organisator kan uw data met de volgende doelstellingen delen:
- check-in procedures and hospitality faciliteiten
- customer service door Sunrise Festival en hun ticket providers
- printen van onder andere hard tickets (enkel indien u hard tickets krijgt)
- rapportering en statistieken over bezoekers van Sunrise Festival
- security-, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
- ticket- en betalingsverwerking
- transactionele e-mails van Sunrise Festival (zoals e-mails ter bevestiging van uw ticket

13.2.2 De organisator kan uw data met volgende partners delen:
- booking bedrijven
- hospitality personeel bij check-in punten Lokale en federale overheden
- mailing bedrijven
- operationele staff op het festival
- betalingsverwerkingsbedrijven
- printbedrijven
- veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals security en EHBO-personeel)
- ticket providers

13.2.3 Indien u uw recht vergeten te worden wenst te gebruiken, dient de organisator al uw persoonsgegevens te verwijderen en is dus niet langer in de mogelijkheid enige diensten aan te bieden ter afhandeling van uw bestelling noch is de organisator in de mogelijkheid u toegang te geven tot Sunrise Festival. In dit geval zal uw bestelling geannuleerd worden zonder toegang te geven op terugbetaling.

13.3 Elke persoon die het festivalterrein betreedt verklaart zich akkoord dat hij kan worden gefotografeerd en gefilmd en de beelden kunnen worden geregistreerd en opgeslagen. Deze foto's of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promotie te voeren voor het festival. Het registreren en het opslaan van deze beelden door de politiediensten en/of organisator gebeurt ook in de optiek om de handhaving en de naleving van de veiligheid te verzekeren op het festivalterrein. De verwerking van de beelden heeft tot doel de misdrijven en de inbreuken op dit huishoudelijk reglement te voorkomen en op te sporen, en hun sanctie mogelijk te maken door de identificatie van de daders. Foto's of films die door de bezoekers op het terrein genomen worden tijdens festival mogen niet voor commerciële of openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.

13.4 Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we bij contactgegevens en andere informatie over u bijhouden en gebruiken. Daarbij willen we uiteraard uw privacy maximaal respecteren. We wensen dan ook helemaal in regel te zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018 : Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG WORDEN GEWEIGERD/ONTZEGD ZONDER RESTITUTIE VAN HET TOEGANGSBEWIJS. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIEN JE DIRECT HET FESTIVAL TERREIN TE VERLATEN.

Met cookies werkt deze website vlot en kunnen we u inhoud op maat tonen. Als u verder surft of op "Ja, ik accepteer cookies" klikt, dan aanvaardt u deze cookies. Meer informatie